Na temelju ovlaštenja u okviru djelatnosti zaštite od požara obavljamo:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija namijenjenih za gašenje i dojavu požara
  • ispitivanje sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • iirada procjena ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara
  • izrada planova evakuacije
  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom – požarni minimum
za tehničku zaštitu, zaštitu na radu,
zaštitu od požara i zaštitu okoliša


40001 Čakovec,
Zagrebačka 77,
P.P. 165

Tel/fax: 040/396-050
e-mail: info@zaing.hr

OIB: 48483040607
Potvrda o akreditaciji na adresi:

Potvrda